Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Vanligste indikasjon er spørsmål om arvelig antitrombinmangel (arvelig trombofili).

Prøvemateriale/prøvemengde

Citratplasma 1mL

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres ved 2500 G i 20 min innen 1 time etter prøvetaking. Plasma avpipeteres 1/2- 1 cm over cellelaget og overføres til sendeglass. Fryses og sendes frosset.

Holdbarhet

8 timer i romtemperatur
48 timer i kjøletemperatur
30 dager ved - 20oC

Analysemetode

Kromogen

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

1 gang pr. uke

Referanseområde

80 - 120 %

Indikasjoner, tolkning og referanser

Kun lave verdier har klinisk betydning.

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Merknader

Antitrombin aktiviteten måles med en FII basert metode. Dabigatran (FIIa‐hemmere) kan derfor interferere og gi et falskt forhøyet eller et falskt normalt svar. Rivaroksaban og Apixaban (FXa hemmere) interfererer ikke i denne analysen av antitrombin aktivitet.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU18597