Kvalitetssikringssystem

Laboratoriet har interne kontrollprogrammer innenfor de ulike deler av fagområdet og
bruk av sertifisert referansemateriale inngår i analysemetodene våre.

Vi deltar i nasjonale og internasjonale kvalitetskontroll programmer.

Alle egenproduserte medier/reagenser er CE merket.

Mikrobiologisk fagområde er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012.

Måleusikkerhet

Med måleusikkerhet menes i hvilken grad et analyseresultat representerer en sann verdi. Det er mange kilder til usikkerhet: preanalytiske, analytiske, postanalytiske.

Analysemetodene innen mikrobiologisk fagområde er kvalitative eller kvantitative.
For kvalitative analyser er det vanskelig å estimere måleusikkerhet, men vi vil ut fra opplysninger om prøvemateriale, prøvetakingsteknikk, prøveoppbevaring og prøvetransport eventuelt knytte kommentarer til svarrapporten.

For kvantitative analyser, som blant annet omfatter deler av infeksjonsserologien, vil analyseresultat noen ganger være usikkert og svarrapporteres som ”grenseverdi”. Dette gjenspeiler en måleusikkerhet som beregnes ut fra interne kontroller som inngår i analyseoppsettet.