Agens/analyse

1. prøve: AB0 Rh(D), antistoffscreening og virusserologi (Hepatitt B, Syfilis og HIV) inngår i pakken; svangerskapsanalyser for 1. gangs svangerskapsprøver. Prøven anbefales tatt mellom svangerskapsuke 6 – 12.

Kontrollprøver: Svangerskapskontrollprøver tas rutinemessig i svangerskapsuke 24 av de gravide som i 1. svangerskapsprøve types til RhD negativ. I analysepakken inngår antistoffscreening og prenatal RHD typing av foster-DNA.
Kontrollprøver tas også av gravide med blodtypeantistoffer som kan forårsake hemolytisk sykdom hos foster. Antistoffspesifisitet og titer avgjør intervall på kontrollprøvene

Analysen utføres ved

Blodbanken v/Laboratoriemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset HF, Bodø

Blodbanken videresender prøver til virusserologi til sentrallaboratoriet, og prenatal RHD typing til universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN (Tromsø).

Analysen som utføres v/Blodbankenheten, Nordlandssykehuset HF, Bodø er akkreditert etter ISO 15189.

Prøvemateriale/prøvemengde

1.svangerskapsprøve uke 6 - 12:
1 rør EDTA-blod til type/screen (minimum 4 ml)
1 rør EDTA-blod til Hb (minimum 1 ml)
1 gelglass uten antikoagulans/serum til virustester (minimum 4 ml)
1 gelglass til Feritin (minimum 0,5 ml)
1 borsyreglass til urin-dyrkning

Kontrollprøver uke 24:
1 rør EDTA-blod (minimum 4 ml) til antistoffscreening
2 rør EDTA-blod (minimum 4 ml / evt. 1 rør á 6 ml) til prenatal RHD typing av foster-DNA
Prenatal RHD typing krever minimum 6 ml EDTA rør. Dersom en kun har ordinære 4 ml rør, kan det tas 2 rør til denne testen for å få nok prøvemateriale. Korken må ikke åpnes etter prøvetaking.

Kontrollprøve for oppfølging av blodtypeantistoffer:
2 rør EDTA-blod (minimum 4 ml) til antistoffutredning og styrkebestemmelse (titer)

Prøvebehandling

Den gravide skal identifiseres ved at hun selv sier navn og fødselsdato og personnummer. Dersom hun ikke kan gjøre rede for seg kontrolleres identitet mot identifikasjonsarmbånd eller legitimasjon med bilde.
Prøveglass og rekvisisjon skal alltid merkes med kvinnens fulle navn og 11 siffers personnummer, rekvirent og prøvetakingsdato.

Prøveglasset bør merkes med identitetsetikett før prøvetaking for å kvalitetssikre rett merking og for å unngå forbytting av prøve.

OBS: Glasset til prenatal RHD typing må være uåpnet for å unngå evt. DNA forurensing.
Prøvemateriale kasseres etter 7 dager.

Holdbarhet

Prøve til prenatal RHD-typing er holdbar i 7 dager etter prøvetaking.

Analysemetode

Gelkortteknikk fra BioRad

Føtal RHD-typing: Genomisk typing med PCR-teknikk

Tolkning

Dersom det påvises irregulære blodtypeantistoffer, bestemmes spesifisiteten og styrke (titer). Antistoffspesifisitet og styrke (titer) avgjør hyppighet på kontrollprøver.

Dersom det påvises antistoffer på barnets erytrocytter etter fødsel, skal barnet umiddelbart utredes for mulig hemolytisk sykdom. Grad av anemi, hemolyse og nyfødtbilirubin vil være avgjørende for evt. utskiftningstransfusjon.

Forventet svartid

For 1. gangs svangerskapsprøver utføres analysene 1. virkedag etter mottatt prøve. Svartid < 1 uke fra mottatt prøve

For kontrollprøver utføres antistoffscreening 1. virkedag etter mottatt prøve, mens prøve til prenatal RHD typing videresendes til UNN, Tromsø. Samlet besvarelse utgis når svar fra Tromsø foreligger. Som hovedregel er svartid < 15 dager.

Ved positiv antistoffscreening utføres antistoffidentifisering og titrering for styrkebestemmelse. Avhengig av kompleksitet i utredingen må det beregnes noe lengre svartid.
Evt. titer og nytt kontrollprøvetidspunkt angis i hver besvarelse.

Referanseområde

Negativ screening

Merknader

For RhD negative gravide, som etter kontrollprøve i uke 24, får påvist RHD positivt foster, skal det tilbys Rh-profylakse i svangerskapsuke 28. Profylaksen skal administreres av fastlege eller jordmor i primærhelsetjenesten. Det skal i tillegg gis profylakse innen 72 timer etter fødsel. Anbefalt dose for profylaksen er 300µg / 1500IE pr. injeksjon. Dersom det av ulike årsaker ikke er tatt kontrollprøve av RhD negativ kvinne i sv.uke 24, kan prøve sendes til analysering innen sv.uke 34.

Rester av profylakse gitt i svangerskapet kan forårsake svak forbigående positiv DAT hos nyfødte, men har ingen klinisk betydning så fremt mor ikke er immunisert.