Analysen utføres ved

Blodbanken v/Laboratoriemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset HF, Bodø
Analysen er akkreditert etter ISO 15189

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod, 1 glass

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at pasienten selv sier sitt navn og fødselsdato og personnummer. Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg kontrolleres identitet mot identifikasjonsarmbånd eller legitimasjon med bilde. Prøveglass og rekvisisjon skal alltid merkes med pasientens fulle navn og 11 siffers personnummer, rekvirent og prøvetakingsdato. Prøveglasset bør merkes med identitetsetikett før prøvetaking for å kvalitetssikre rett merking og for å unngå forbytting av prøve.
Prøvemateriale kasseres etter 7 dager.

Analysemetode

Gelkortteknikk fra BioRad

Tolkning

Ved positiv kuldetest, utføres titrering for styrkebestemmelse av kuldeantistoffene.
Testen er positiv ved kronisk kuldeagglutininsyndrom og ved enkelte infeksjonssykdommer (eks. mykoplasma).

Analyseringsintervall/hyppighet

Analysen utføres 1. virkedag etter mottatt prøve

Forventet svartid

<2 dager fra mottatt prøve

Referanseområde

Negativ ved titer <32

Merknader

Analysen kan bli falsk negativ dersom prøven ikke er korrekt forbehandlet. Prøven må forvarmes v/37°C i minimum 30 minutter, rett før sentrifugering og avpipettering av plasma. Blodbanken utfører dette selv ved mottak av EDTA-blod. Analysen kan utføres ved innsendelse av plasma eller serum, men det må angis at korrekt forbehandling av prøven er utført