Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum /0,3 ml

Analysemetode

(CLIA) kjemiluminescens immunoassay, detekterer IgG klasse anti-ds (dobbelstrenget) DNA-antistoff

Tolkning

Anti-dsDNA er en suppelerende undersøkelse ved positiv CTD screening. Antistoffer mot dsDNA forekommer hyppigst hos pasienter med Systemisk Lupus Erhytematosus (SLE) med en prevalens på 40-80%. Meget spesifikk markør som representerer et av de diagnostiske kriterier for SLE. Anti- dsDNA korrelerer med sykdomsaktiviteten og kan brukes for oppfølging. Positive funn assosieres med økt risiko for lupus nefritt.
Ds-DNA antistoffer er ofte negative ved medikament utløst SLE, subakutt cutaneous lupus eller discoid lupus. Anti-ds DNA forekommer i ca. 2 % av pasientene med andre autoimmune sykdommer.

Hvis resultatet er i grenseområdet, betyr det at sannsynligheten for SLE er lav, men den er fremdeles høyere enn blant normalbefolkningen. Leverandøren av reagensene har testet under valideringsprosessen 644 pasienter med SLE, fra disse har 41 (6,4 %) fått verdier for anti-dsDNA antistoffer i grenseområdet. Forekomsten av anti-dsDNA i grenseområdet blant normalpopulasjon (n=300) oppgis som 2,0 %. Flere studier har påvist anti-dsDNA antistoffer i grenseområdet forekommer oftere ved ikke aktiv, behandlet SLE enn ved nylig diagnostisert sykdom.
Leverandør oppgir følgende kliniske sensitivitet og spesifisitet hvis man tolker resultatet i grenseområdet som negativ eller som positive:
Hvis grenseområdet tolkes som negativ: sensitivitet 42,7 %; spesifisitet 94,4 %
Hvis grenseområdet tolkes som positive: sensitivitet 49,1 %; spesifisitet 87,5 %.

Analyseringsintervall/hyppighet

Ukentlig

Referanseområde

Negativ <27 IU/ml
Grenseverdi 27-35 IU/ml
Positiv >35 IU/ml

Merknader

Ny metode fra 09.09.2015.
P.g.a overgang til ny metode (CLIA) vil prøver med tidligere svar fra moderat til sterk positiv på ELISA bli parallellanalysert en gang fram til september 2016.
Nytt referanseområde fra 20.06.2016