Analysen utføres ved

Blodbanken v/Laboratoriemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset HF, Bodø, Vesterålen og Lofoten
Analysen er i Bodø akkreditert etter ISO 15189

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod, 1 glass

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at pasienten selv sier navn og fødselsdato og personnummer. Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg kontrolleres identitet mot identifikasjonsarmbånd eller legitimasjon med bilde.
Prøveglass og rekvisisjon skal alltid merkes med pasientens fulle navn og 11 siffers personnummer, rekvirent og prøvetakingsdato
Prøveglasset bør merkes med identitesetikett før prøvetaking for å kvalitetssikre rett merking og for å unngå forbytting av prøve.
Prøvemateriale kasseres etter 7 dager

Analysemetode

Gelkortteknikk fra BioRad

Tolkning

Ved positiv DAT besvares prøven med egen prøvekommentar.
Testen utføres med polyspesifikt reagens. Utredning av positiv prøve utføres for bestemmelse av immunglobulinklasse og/eller komplement på erytrocyttoverflaten.
Oftest vil IgG være tilstede ved "varme" AIHA, transfusjonsreaksjoner og hemolytisk sykdom hos nyfødte. Ved kuldeagglutinin syndrom ("kulde" AIHA) påvises oftest C3d.
Testen kan være positiv ved autoimmune sykdommer uten at det foreligger hemolyse. Man kan finne positiv test hos helt friske personer

Analyseringsintervall/hyppighet

DAT utføres daglig.

Forventet svartid

Svartid <8 timer fra mottatt prøve. Ved Ø-hjelpsbestilling: 1 time fra mottatt prøve.
Angi hastegrad ved bestilling

Referanseområde

Negativ (ingen nedslag av immunglobuliner eller C3d på erytrocyttene)

Merknader

Enkelte medikamenter kan gi falsk positiv DAT