Analysen utføres ved

Blodbanken v/Laboratoriemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset HF, Bodø, Lofoten og Vesterålen.
Analysen er i Bodø akkreditert etter ISO 15189

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod, 1 glass

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at pasienten selv sier navn og fødselsdato og personnummer. Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg kontrolleres identitet mot identifikasjonsarmbånd eller legitimasjon med bilde
Prøveglass og rekvisisjon skal alltid merkes med pasientens fulle navn og 11 siffers personnummer, rekvirent og prøvetakingsdato.
Prøveglasset bør merkes med identitetsetikett før prøvetaking for å kvalitetssikre rett merking og for å unngå forbytting av prøve.
Prøvemateriale kasseres etter 7 dager

Analysemetode

Gelkortteknikk fra BioRad

Tolkning

Eventuell vurdering av analysene vil utgis som kommentar i prøvebesvarelsen

Analyseringsintervall/hyppighet

Antistoffscreening for blodberedskap er gyldig i 4 døgn fra prøvetakingsdato. Før utlevering av typelikt blod må pasienten være ABO/RhD typet i to prøver, med samme resultat. Dersom pasientens blodtype er registrert i blodbankens datasystem fra før, gjelder dette som 1.typing.
Ved positiv antistoffscreening utføres antistoffidentifisering. Avhengig av kompleksitet i utredningen må det beregnes lengre svartid. Dersom pasienten trenger blodtransfusjon før utredningen er ferdig må rekvirerende lege ta kontakt med blodbanken for avklaring.

Forventet svartid

Blodgruppe og antistoffscreening utføres daglig. Svartid <8 timer fra mottatt prøve. Ved ø-hjelps bestilling: 1 time fra mottatt prøve. Angi hastegrad ved bestilling.

Referanseområde

Ikke aktuelt

Merknader

Blodtransfusjon skal kun utføres av sykepleier eller lege.
I Nordlandssykehuset skal alle som utfører transfusjoner ha gjennomført sertifiseringskurs hos Blodbanken. Sertifiseringen forplikter den ansatte til å følge gyldig elektronisk versjon av felles transfusjonsprosedyre for sitt sykehus. Bodø: PR17023, Lofoten: PR19556, Vesterålen: PR17993.
Blodbanken i Bodø tilbyr E-læring i transfusjonsrutiner for aktuelle ansatte i primærhelsetjenesten. www.campus.nlsh.no Logg inn med brukernavn og passord: sykehjem (samme på begge) Kurs for primærhelsetjenesten arrangeres på forespørsel