Agens/analyse

Hepatitt C virus RNA PCR

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Oppfølging av pasienter med påvist HCV antistoff (screeningtest)
Oppfølging av pasienter som behandles for hepatitt C
Screening av blant annet dialyse- og transplantasjonspasienter, morsmelkgivere og organdonorer

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum
(Plasma)

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Serum: 2 gelglass à 5 ml
(Plasma: 2 PPT-rør)

Serumglass og PPT-rør må sentrifugeres innen 2 timer etter prøvetaking, og må ikke avpipetteres. Korken tapes.
Prøven oppbevares kjølig (4-8 grader C) fram til forsendelse.

Merk at analysen ikke kan utføres i prøver som er eldre enn 72 timer når de ankommer laboratoriet. Prøveglassene må ikke åpnes eller benyttes til andre analyser før de ankommer PCR-laboratoriet.

Analysemetode

Kvantitativ påvisning av HCV RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR)

Tolkning

HCV-RNA-konsentrasjonen uttrykkes i internasjonale enheter per liter (IU/L)
Lineært område for analysen (måleområde): 15 x103IU/L – 1 000 000 000 x103IU/L (15 000-100 000 000 000 IU/L).

Prøver som er negative blir besvart med: 0 IU/L - IKKE PÅVIST.

Prøver hvor HCV-RNA er påvist, men konsentrasjonen er lavere enn 15 x10E3 IU/L, blir besvart slik:
"HCV-RNA PÅVIST. Konsentrasjonen er lavere enn 15 x 10E3 IU/L"

Prøver med verdier innenfor måleområdet blir besvart med aktuell konsentrasjon.

Prøver med konsentrasjoner som er høyere enn måleområdet blir besvart slik:
"HCV-RNA PÅVIST. Konsentrasjonen er høyere enn 1 000 000 000 x 10E3 IU/L"

Analyseringsintervall/hyppighet

1 gang/uke

Forventet svartid

1 - 2 uker

Merknader

Analysen skal ikke brukes som primærdiagnostikk av hepatitt C.
Screening for hepatitt C gjøres ved analyse av HCV antistoff