Agens/analyse

Enterohemorrhagisk E. coli (EHEC)

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Blodig diare (aktuell eller anamnestisk).
HUS (hemolytisk uremisk syndrom) - klinisk verifisert eller suspekt.
Epidemisk link til EHEC tilfelle
Sannynlig infeksjonsutløst diarre hos sykehjemspasienter eller sterkt immunsupprimerte

Hensikt

Enterohemoragiske E. coli (EHEC) er en gastroenteritt fremkallende bakterie.
Smitte skjer fekal-oralt og forekommer som regel i forbindelse med inntak av kontaminert mat eller drikke. Infeksjonen gir oftest en selvbegrenset gastroenteritt, men kan forårsake en livstruende sykdom inkludert hemolytisk uremisk syndrom (HUS), spesielt hos barn og eldre.

Prøvemateriale / prøvemengde

Fæces på Fecal swab

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

FecalSwab - Prøvepenselen dyppes i fæces, vris rundt, plasseres i transportrøret og knekkes i brekkpunktet før korken skrus på. Analyse utføres ikke i prøver som er mer enn 3 dager gamle

Fiksering/oppbevaring

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

Analyse utføres ikke i prøver som er mer enn 3 dager gamle

Analysemetode

PCR / dyrkning

Positive prøver på PCR-analysen forsøkes dyrket og isolert stamme eller blandingskultur sendes til nærmere undersøkelse ved FHI (Folkehelseinstituttet).

Tolkning

Foreløpig svar på positive prøver ringes ut til rekvirenten mtp evt. behov for kontrollprøver, eksklusjonsperiode fra situasjoner med økt risiko for smittespredning og oppfølging av familiemedlemmer/nærkontakter og videre varsling.
Endelig skriftlig svar og melding til MSIS sendes ut når vi har mottatt svar fra FHI.

Analyseringsintervall / hyppighet

Analyseres 1 gang/uke i begynnelsen og etter hvert 2 ganger/uke mtp EHEC.

Forventet svartid

1 - 2 uker

Indikasjoner, tolkning og referanser

Se også Smittevernboka på fhi.no under E.coli-enteritt for oppfølging av positive prøver.

Merknader

Analysen utføres rutinemessig hos barn under 7 år med diare.
Ang. kontrollprøver, se smittevernboka på FHI.
Positive prøver er meldepliktig til MSIS